November 17

We continue in the Gemara:

רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל אתאי ההיא איתתא קא צווחה קמיה ולא הוה משגח בה א״ל לא סבר ליה מר אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה א״ל שיננא רישך בקרירי רישא דרישיך בחמימי הא יתיב מר עוקבא אב ב״ד

 

 

Slides